imageimageimage

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสาหร่ายของนิสิตระดับปริญญาตรี
ในสาขาชีววิทยาประมงและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การประมง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องของคณะประมง

 

กิจกรรมโครงการวิจัย ภายใต้การดำเนินการของศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
ที่ต้องออกไปสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ ทั้งในแหล่งน้ำ หรือแม้แต่ในตลาดที่มีสาหร่ายขาย