imageimageimage

ภาพถ่ายร่วมกับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม ในคราวประชุมทำความตกลง ความร่วมมือวิจัย
เรื่อง Asian Aquatic Biomass Research Consortium ระหว่างประเทศญี่ปุ่น ไทย มาเลเซียและเวียดนาม
ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2553 เพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเล
เพื่อการแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมโลกและสภาวะขาดแคลนพลังงาน