imageimageimage

(1)โครงการวิจัยและโครงการพัฒนาวิชาการ
ระหว่าง 1 มิถุนายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2555 ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาวิชาการ ได้แก่

  1. การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบเคมีเพื่อการผลิตเอทานอลจากสาหร่ายทะเลในประเทศไทย”
    ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ระยะเวลา 1 ปี (ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว)
  2. การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
    ระยะเวลารวม 18 เดือน (ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว)
  3. โครงการศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


(2)งานวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการในและต่างประเทศ


ผลงานวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ

1. อนงค์ จีรภัทร์ จันทนา ไพรบูรณ์ โศรดากรณ์ พิมลา และเฉลิมชัย เรืองชัยนิคม. 2554. ศักยภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ในการดูดซับคาร์บอนดไดออกไซด์. การประชุมวิชาการสาหร่ายเเละเเพลงก์ตอนเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2554 ณ โรงเเรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลเเอนด์รีสอร์ท

2. โศรดากรณ์ พิมลา สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์ อนงค์ จีรภัทร เเละจันทนา ไพรบูรณ์. 2554. ฤทธิ์ยับยั้งเเบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล. การประชุมวิชาการสาหร่ายเเละเเพลงก์ตอนเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2554 ณ โรงเเรมบีพี สมิหลาบีช   โฮเทลเเอนด์รีสอร์ท

3. ลักษณะเซลล์เเละการเจริญของสาหร่ายทะเล Ulva rigida ที่เลี้ยงในระดับความเค็มต่างกันในสภาวะห้องปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการเเละเเพลงก์ตอนเเห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2556 ณ ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

4. อิพิไฟติกสาหร่ายบนสาหร่ายผักกาดทะเล Ulva rigida ในถังเลี้ยงในร่ม. การประชุมวิชาการเเละเเพลงก์ตอนเเห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2556 ณ ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ผลงานนำเสนอ/การบรรยายพิเศษในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ในต่างประเทศ

1.Chirapart, A. 2010. Impact of global warming and blue carbon in Thailand.
A paper presented at World Ocean Forum 2010, Busan, Korea on 14 – 17 November 2010.

2.Chirapart, A. 2010. Status macroalgal taxonomy in Southeast Asia,
and problems for fishery, environmental study and biodiversity in Thailand.
A paper presented in the CAPaBLE TRAINING PROGRAM on Capacity Building
of Biodiversity Research in Coastal Zones of the Asia Pacific Region: Phycology
Taxonomy Analysis Training Using Genetic Marker, at Kobe University, Japan, from July 3 to July 13, 2010

3.Chirapart, A., J. Praiboon, S. Pimla, S. Tokham, C. Ruangchainikom and C. Kalambaheti. 2011.
Carbon dioxide reduction using macro algae in Thailand:
Screening for a tolerance strain to carbon dioxide concentration. A paper presented at the 6th
Asian Pacific Phycological Forum, 9 – 14 October 2011 at the Ocean Resort, Yeosu, Korea


ผลงานตีพิมพ์

Kantachumpoo A. and A. Chirapart. 2010. Components and antimicrobial activity
of polysaccharides extracted from Thai brown seaweeds. Kasetsart J. (Nat. Sci.)
44: 220 – 233.

Chirapart, A., S. Pimla, J. Praiboon, K. Boonprab, Y. Akakabe, K. Matsui and T. Kajiwara.
2010. Contribution to the knowledge of morphometry and sulfated polysaccharides from Thai species of Caulerpa.
Algal Resources 3 (2): 177-184.

Kongkittayapun N. and A. Chirapart. 2011. Morphometric and molecular analysis
of Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson and its adelphoparasite in Thailand.
Science Asia 37: 6 - 16.

กังสดาลย์ บุญปราบ. 2554. การสร้างสารประกอบกลิ่นรสกลุ่มอัลดีไฮด์ (n-hexanal, 3Z-nonenal and 2E-nonenal)
ในสาหร่ายสีน้ำตาล, Laminaria angustata. วารสารวิทยาศาสตร์ 65(3): 79 – 83.

มัทรียา แหละเหย็บ ระพีพร เรืองช่วย และ อนงค์ จีรภัทร์. 2554. ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ต่อการแพร่กระจายของสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียในบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด.
ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2554

นุชรัตน์ หวังดี และอนงค์ จีรภัทร์. 2555. โครงสร้างอัลตร้าของเซลล์สาหร่ายเขากวาง
Gracilaria firma Chang et Xia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน.
ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2555

สุเมธ เชิงสะอาด และอนงค์ จีรภัทร์. 2555. ความผันแปรทางลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายสีน้ำตาล
Sargassum polycystum C. Agardh. ว. วิทย. มข. 40(1): 155 – 166.