imageimageimage
  • ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยด้านสาหร่ายของนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาชีววิทยาประมงและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การประมง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องของคณะประมง
  • สนับสนุนการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านสาหร่ายให้แก่ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • พัฒนางานวิจัยด้านสาหร่ายของคณะประมง ให้เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานนานาชาติ และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะประมงและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์