imageimageimage

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะประมง ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบให้ภาควิชาชีววิทยาประมง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และต่อมาที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาประมง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 พิจารณาเห็นว่าผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาหร่าย  จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (Aquatic Bioresources and Environment Research Centre)” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย (Algal Bioresource Research Centre)” ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัย ฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้พิจารณาอนุมัติและออกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะประมง ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 อนุมัติให้ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย โดยให้ปรับแก้ไขชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย”

สถานที่ตั้งศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย อยู่ภายในบริเวณอาคารสุภาพมงคลประสิทธ์ คณะประมง  มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 110 ตารางเมตร และพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ในบริเวณด้านนอกตัวอาคารสุภาพมงคลประสิทธ์ ใช้เป็นโรงเรือนปฏิบัติการเปียก (wet lab) เพื่อเลี้ยงและขยายพันธุ์สาหร่าย และใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาหร่าย และงานวิจัยระดับปริญญาตรี และวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย นอกจากมีเป้าหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งในทางวิชาการและงานวิจัยด้านสาหร่ายให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลข่าวสารงานวิจัยด้านสาหร่ายของประเทศ เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านสาหร่ายให้แก่ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนางานวิจัยด้านสาหร่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์